Chrzest

Sakrament chrztu świętego jest pierwszym i najpotrzebniejszym sakramentem. Bez niego nie można przyjąć innych sakramentów. Może go przyjąć każdy człowiek, który nie został jeszcze ochrzczony. W imieniu dzieci o ten sakrament proszą rodzice dziecka, albo sama osoba dorosła nieochrzczona. Rodzice zgłaszają dziecko do chrztu w kancelarii parafialnej swojej parafii. W naszej parafii termin chrztu rodzice uzgadniają z Księdzem Proboszczem.

Obowiązki rodziców dziecka
Z porządku natury wynika, że przy chrzcie zadania i czynności rodziców dziecka są ważniejsze niż zadania chrzestnych.

 1. Jest rzeczą doniosłą, aby rodzice dziecka przed chrztem przygotowali się do świadomego udziału w nim, albo kierując się własną znajomością wiary, albo przy pomocy przyjaciół i innych członków wspólnoty, posługując się odpowiednimi środkami, którymi są: książki, listy i katechizmy przeznaczone dla rodzin. Proboszcz zaś niechaj się stara osobiście lub przez współpracowników złożyć im wizytę, a nawet zebrać większą liczbę rodzin, aby przygotować je do zbliżającego się obrzędu przez duszpasterskie pouczenie i wspólną modlitwę.
 2. Jest rzeczą ważną, aby rodzice dziecka przyjmującego chrzest uczestniczyli w obrzędzie, podczas którego ich dziecko rodzi się ponownie z wody i z Ducha Świętego.
 3. Rodzice dziecka mają w obrzędzie chrztu swoje ważne zadania. Nie tylko bowiem wysłuchują pouczenia celebransa i uczestniczą w modlitwie odmawianej przez całe zgromadzenie wiernych, lecz spełniają ponadto czynności liturgiczne, gdy:
  a) publicznie proszą o chrzest dla dziecka;
  b) kreślą znak krzyża na czole dziecka bezpośrednio po celebransie;
  c) wyrzekają się szatana i składają wyznanie wiary;
  d) niosą niemowlę do chrzcielnicy (należy to zwłaszcza do matki);
  e) trzymają zapaloną świecę;
  f) otrzymują specjalne błogosławieństwo przeznaczone dla matek i ojców.
 4. Jeśli ktoś z rodziców dziecka nie może złożyć wyznania wiary, bo np. nie jest katolikiem, może zachować milczenie; żąda się tylko, aby wyrażając prośbę o chrzest dla dziecka, zamierzał lub przynajmniej się zgadzał wychować dziecko według wiary otrzymanej na chrzcie.
 5. Po udzieleniu chrztu rodzice dziecka, wdzięczni Bogu i wierni podjętym zadaniom, mają obowiązek doprowadzić dziecko do poznania Boga, którego przybranym synem się stało, oraz przygotować je do przyjęcia bierzmowania i uczestnictwa w Eucharystii. Proboszcz niech im pomaga w spełnieniu tego zadania, posługując się odpowiednimi środkami.

Wymogi dla rodziców chrzestnych
Do przyjęcia zadania chrzestnego i wypełnienia czynności liturgicznych może być dopuszczony ten kto:

 1. został wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy go nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu i ma wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 2. jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania, to znaczy ukończył szesnaście łat, chyba że biskup diecezjalny ustalił inny wiek, albo proboszcz lub szafarz ze słusznej przyczyny dopuszcza wyjątek;
 3. przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i z zadaniem, jakie ma pełnić;
 4. nie jest ojcem ani matka przyjmującego chrzest;
 5. należy do Kościoła katolickiego i prawo nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego. Jeżeli rodzice przyjmującego chrzest wyrażą takie życzenie, obok chrzestnego katolika (chrzestnej katoliczki) można dopuścić jako chrześcijańskiego świadka chrztu człowieka ochrzczonego i wierzącego w Chrystusa, ale nie należącego do wspólnoty katolickiej.

Aby ochrzcić dziecko należy przedstawić w Kancelarii parafialnej następujące dokumenty:

 1. Akt urodzenia dziecka z USC.
 2. Dokument zawierający pełne dane rodziców dziecka (tj.: imię i nazwisko, imiona ich rodziców, w tym nazwisko panieńskie matki, datę i miejsce urodzenia, datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego, miejsce zamieszkania).
 3. Dane rodziców chrzestnych dziecka: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia i dokładny adres (chrzestni mieszkający poza naszą parafią dostarczają ze swojej parafii zaświadczenie stwierdzające, iż są praktykującymi katolikami i mogą pełnić zadania rodziców chrzestnych).

[sp_wpcarousel id=”421″]